Reklamační řád

11. Reklamace

Na veškeré zboží (mimo zboží s prodlouženou zárukou) se vztahuje záruční doba v délce trvání 24 měsíců. Kupující je povinen bezprostředně po dodání zboží toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud kupující shledá zboží evidentně poškozené z přepravy, je povinen okamžitě informovat přepravce a sepsat s ním protokol o tomto zjištění, následně informuje prodávajícího. Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi tím, co je v dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů, informovat prodávajícího telefonicky nebo na e-mailem.Kupující při informování prodávajícího co nejvýstižněji popíše závady a jejich projevy a uvede číslo daňového dokladu za zboží.Následně kupující odešle reklamované zboží spolu s kopií daňového dokladu na vlastní náklady na adresu prodávajícího.Reklamace bude vyřízena bez zbytečných odkladů a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a dodání všech požadovaných podkladů nutných pro její vyřízení, pokud se strany nedohodnou jinak.V případě oprávněnosti reklamace zboží v záruce hradí případné dopravné zpět zákazníkovi prodávající.Nárok na uplatnění reklamace zaniká při neodborné montáži dodaného zboží.V případě neoprávněné reklamace je reklamace odmítnuta, zboží je vráceno kupujícímu na jeho náklady, nebo je oprava kupujícímu účtována, o čemž musí být kupující předem vyrozuměn.